wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Kategorie

Waluta

Statystyka

  • Ilość produktów: 81
  • Ilość kategorii: 39
  • Ilość promocji: 0
  • Ilość nowości: 3
  • Aktualnie klientów na stronie: 1
  • Sklep odwiedziło: 15236 klientów
  • Sklep działa od: 01-07-2014

RegulaminREGULAMIN SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO ppuh Grafit
 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://sklep.grafit.slask.pl/ prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pod nazwą:  P.P.U.H. GRAFIT Piotr Klimczak, ul. Fryderyka Chopina 44-100 Gliwice, NIP 631-109-17-75 wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://pammart.pl/ zwany dalej: sklep.grafit.slask.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu sklep.grafit.slask.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych sklep.grafit.slask.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.grafit.slask.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklep.grafit.slask.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. ppuh GRAFIT przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://sklep.grafit.slask.pl/

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://sklep.grafit.slask.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.grafit.slask.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych sklep.grafit.slask.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego sklep.grafit.slask.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sklep.grafit.slask.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu sklep.grafit.slask.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu sklep.grafit.slask.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym sklep.grafit.slask.pl wystawiane są paragony lub faktury VAT.

 

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest wg wagi przesyłki.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.
 

5. Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w sklep.grafit.slask.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

5.2. sklep.grafit.slask.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak sklep.grafit.slask.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. sklep.grafit.slask.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie sklep.grafit.slask.pl.

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć pocztą na adres: ppuh GRAFIT, ul. Fryderyka Chopina 9/5, 44-100 Gliwice

 

6. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zwrot specjalistycznych środków chemicznych może nastąpić jedynie z powodu wady jakościowej danego artykułu lub jego niewłaściwego wydania. W każdej innej sytuacji sprzedawca specjalistycznych środków chemicznych nie może przyjąć zwrotu profesjonalnego środka chemicznego. Wynika to przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa, niedozwolone jest wprowadzanie do ponownego obiegu preparatów chemii specjalistycznej zwróconych uprzednio przez kupującego. System dystrybucji tych środków i ich droga od producenta do sklepu i do kupującego podlegają ścisłej kontroli. Źródło pochodzenia takiego produktu jest udokumentowane, a warunki przechowywania i transportu monitorowane. Dzięki temu kupujący specjalistyczne środki chemiczne u autoryzowanego dostawcy nie musi się martwić o ich jakość i swoje bezpieczeństwo. Przyjęcie zwrotu specjalistycznego środka chemicznego od kupującego i jego ponowne wprowadzenie do obrotu przez autoryzowanego dostawcę uniemożliwia taką kontrolę i sprawia, że sprzedający nie jest w stanie zagwarantować jakości towaru. Nie wiadomo bowiem, w jakich warunkach zakupiony towar był przechowywany przez kupującego (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie). Dlatego ponownie odsprzedany środek chemiczny może stanowić ryzyko dla kolejnego nabywcy. Temu właśnie służy ograniczenie prawa zwrotu specjalistycznych preparatów chemicznych jedynie do sytuacji, gdy mają one wadę jakościową (uszkodzone opakowanie, przeterminowanie, wygląd budzący wątpliwości co do bezpieczeństwa) lub zostały niewłaściwie wydane (pomyłka sprzedającego). W takich sytuacjach sprzedawca zwraca produkt do producenta w celu jego reklamacji lub utylizuje towar na swój koszt.


7. Ochrona danych osobowych

8.1. sklep.grafit.slask.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym sklep.grafit.slask.pl

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez sklep.grafit.slask.pl produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest P.P.U.H. GRAFIT Piotr Klimczak, ul. Fryderyka Chopina 9/5, 44-100 Gliwice, NIP 631-109-17-75

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

8. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep.grafit.slask.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://pammart.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 11 marca 2013 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl